blog

<strong>Pam maethu gyda’ch awdurdod lleol?</strong>

Pam maethu gyda’ch awdurdod lleol?

Mae maethu yn rôl sy’n rhoi boddhad mawr ac sy’n gwneud gwahaniaeth enfawr i blant a phobl ifanc agored i niwed.  Ond yng Nghaerdydd, mae prinder dybryd yn nifer y gofalwyr maeth sydd ar gael ar gyfer nifer y plant sydd angen lle diogel i fyw. Bob blwyddyn mae angen cannoedd o deuluoedd maeth newydd ledled Caerdydd.

Ond mae llawer o bobl yn holi, pam maethu gyda’ch awdurdod lleol neu beth yw’r gwahaniaeth rhwng maethu i’ch awdurdod lleol neu asiantaeth annibynnol?

Two adults and two children walking in the woods

Pam maethu gyda’ch awdurdod lleol?

Maethu Cymru Caerdydd yw tîm maethu awdurdod lleol Cyngor Caerdydd. Dyw hi ddim yn asiantaeth faethu arferol.  Rydyn ni’n rhan o rwydwaith cenedlaethol o 22 o wasanaethau maethu nid-er-elw awdurdodau lleol Cymru.

Felly sut mae hynny’n ein gwneud ni’n wahanol?

Wel, mae gennym bresenoldeb cenedlaethol wedi’i adeiladu ar arbenigedd lleol, gyda diben penodol i’n tîm, sef creu dyfodol gwell i blant lleol, nid er elw.

Efallai eich bod wedi dod ar draws asiantaethau maethu annibynnol (AMAau) hefyd, sef busnesau sy’n gwneud elw gan fwyaf. Mae llawer o resymau da pam y dylech feithrin gyda’ch awdurdod lleol yn hytrach nag asiantaeth. Er enghraifft …

Cadw plant yn lleol

Ym Maethu Cymru, Caerdydd, ein nod yw cadw plant yn lleol pan fo hynny’n iawn iddyn nhw. Mae hynny’n golygu bod y plant sy’n derbyn gofal yn gallu aros yn eu cymuned leol, yn eu hysgol bresennol gyda’u ffrindiau. Mae hefyd yn golygu nad oes gan ofalwyr maeth daith gymudo hir i ollwng a chasglu o’r ysgol, neu fynd ar ymweliadau teulu. 

Ar y llaw arall, mae asiantaethau maethu annibynnol yn tueddu i fod yn rhanbarthol neu hyd yn oed yn genedlaethol. Mae hyn yn golygu efallai y bydd disgwyl i ofalwyr maeth deithio pellteroedd hirach i fynychu cyfarfodydd neu ddarparu cludiant i ardal enedigol plentyn sy’n derbyn gofal, all fod yn bellach i ffwrdd.

A young girl and a young boy smile as they chat in the garden

Cefnogaeth

Os ydych yn chwilio am resymau i fod yn ofalwr maeth gyda Chyngor Caerdydd, mae’r system gymorth ardderchog yn un ohonyn nhw.

Mae gan bob un o’n gofalwyr, a phlant sydd yn ein gofal, rwydwaith cefnogaeth leol a chyflawn, felly dydych chi byth yn teimlo ar eich pen eich hun. Mae hyn yn cynnwys bod gan bob un ei weithiwr cymdeithasol ymroddedig ei hun gydag arbenigedd lleol.  Maen nhw’n darparu gwybodaeth, grwpiau cymorth, digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol, yn ogystal â phecyn cynhwysfawr o gyfleoedd dysgu a datblygu i’ch helpu ar eich taith faethu.

Y tîm

Mae tîm Maethu Cymru Caerdydd yn gweithio ochr yn ochr â gweithiwr cymdeithasol y plentyn. Maen nhw’n gweithio o fewn yr un sefydliad (yn aml yn yr un adeilad) a gyda’r un tîm rheoli, sy’n gwneud y penderfyniadau dros y plentyn. 

Rydyn ni wir yn dod i’ch adnabod. Dydyn ni ddim yn gorfforaeth bell nac yn ffigwr dirgel ar ddiwedd cyfeiriad e-bost.  Ond yn rhan o’r gymuned leol ac yn wyneb cyfarwydd. Yn wahanol i asiantaethau maethu annibynnol, mae gennym gyfrifoldeb cyfreithiol dros bob plentyn sy’n derbyn gofal.

Ymunwch â’n cymuned faethu!

Drwy ddewis Maethu Cymru Caerdydd rydych chi’n dewis gweithio gyda phobl sydd am ofalu amdanoch. Pobl sydd wedi’u hyfforddi ac sy’n gwbl ymroddedig.  Pobl go iawn sy’n byw ble rydych chi’n byw, ac yn deall realiti bywyd yn eich cymuned.

Beth am sgwrsio ag un o’n tîm heddiw a chymryd y cam cyntaf yn eich taith faethu.

Story Time

Stories From Our Carers

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Caerdydd yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.