pam maethu gyda ni?

pam dewis ni?

pam ein dewis ni?

Nid eich asiantaeth faethu safonol yw Maethu Cymru Caerdydd. Mae hynny oherwydd ein bod ni’n rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu nid-er-elw Awdurdodau Lleol Cymru.

Pan rydych chi’n gweithio gyda ni, rydych chi’n gwybod eich bod chi’n dewis pwrpas dros elw. Gweithio fel tîm i greu dyfodol mwy disglair i blant lleol ym mhrifddinas Cymru.

Creu dyfodol gwell i blant lleol. Dyma sydd bwysicaf.

Family of 2 adults and 2 children together on coastline

ein cenhadaeth

Yng Nghaerdydd ac ar draws Cymru, mae yna blant sydd ein hangen ni, ac maen nhw eich angen chi hefyd.

Mae gan bob plentyn stori unigryw. Mae rhai yn fabanod, yn blant bach, yn bobl ifanc yn eu harddegau, yn frodyr a chwiorydd a hyd yn oed yn rhieni ifanc. Mae ein plant yn adlewyrchu bywiogrwydd ac amrywiaeth Caerdydd fel prifddinas.

Mae ein cenhadaeth i bob plentyn yr un fath: rhoi cymorth a sefydlogrwydd. Creu dyfodol
mwy disglair, fel bod pob plentyn yn cyrraedd ei lawn botensial.

A young girl and a young boy smile as they chat in the garden

ein cymorth

Mae bod yn rhan o Maethu Cymru yn ymwneud â chymorth. I chi, a’r rheini sydd yn eich gofal.

Mae gennyn ni dimau o arbenigwyr hyfforddedig a gofalwyr maeth profiadol sydd wedi bod yno o’r blaen i gynnig y cyngor, y ddealltwriaeth a’r hyfforddiant sydd eu hangen arnoch chi i helpu’r rheini sydd yn eich gofal.

Family making pizza together

ein ffyrdd o weithio

Mae cysylltu a chydweithio â chymuned Caerdydd wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud. Rydyn ni’n creu dyfodol gwell i blant lleol drwy gydweithio.

Mae gan bob plentyn anghenion unigryw. Mae’r un peth yn wir am ein gofalwyr maeth. Ein rôl ni yw helpu plant a gofalwyr i fod y gorau y gallan nhw fod, drwy fod yn nhw eu hunain. Rydyn ni’n eu helpu i wneud y gorau o’u talentau ac yn cefnogi eu twf a’u datblygiad bob cam o’r ffordd.

A young boy and an adult are putting pizza in the oven

eich dewis

Mae dewis Maethu Cymru Caerdydd yn golygu dewis gweithio gyda phobl sy’n malio. Pobl sy’n poeni am eu cymuned ac sy’n poeni am eu rolau.

Rydyn ni’n cynnig yr holl arweiniad, hyfforddiant a manteision ariannol sydd eu hangen arnoch chi i fod y gofalwr gorau y gallwch chi fod ac i wneud y dewisiadau iawn i’ch teulu.

Cysylltwch â ni a chymerwch y cam cyntaf tuag at fod yn ofalwr maeth yng Nghaerdydd heddiw.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch heddiw

  • Cyngor Caerdydd yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.