ffyrdd o faethu

mathau o faethu

mathau o ofal maeth

Does unman yn debyg i gartref. Lle diogel yn llawn cariad. Rhywle sy’n perthyn i chi.

Mae maethu’n golygu darparu’r cartref hwnnw. Gall fod am gyfnod byr neu gall fod yn fwy hirdymor.

Does dim dau blentyn yr un fath, felly mae angen gofal maeth unigryw ar bob plentyn.

gofal maeth tymor byr

Blonde girl looking at ice cream through window

Mae maethu tymor byr yn unrhyw beth o ychydig oriau i ychydig fisoedd neu flynyddoedd.

Mae gofalwr maeth tymor byr yn darparu lle diogel i blentyn tra bo cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn cael eu gwneud. Efallai y bydd eich rôl yn cynnwys tywys plentyn at ei deulu, i gartref maeth arall neu i gael ei fabwysiadu.

Group of teenagers laughing

Mae arhosiad byr yn gallu bod yn fan cychwyn i rywbeth trawiadol. Y camau cyntaf ar daith gyffrous sy’n newydd i bob plentyn yn ein gofal, â phob gofalwr maeth hefyd.

gofal maeth tymor hir

The people like us bronze statue Cardiff

Mae gofal maeth tymor hir yn golygu cartref diogel a chariadus gyda theulu gwahanol i blant sydd ddim yn gallu byw gartref.

Man with a kid on a shoulders at St. Patrick Day

Mae llawer o feddwl a gofal yn mynd i baru’r bobl iawn ar gyfer gofal tymor hir. Mae gofal maeth tymor hir yn darparu lle diogel i blentyn – ac yn cynnig sefydlogrwydd tymor hir. Mae hyn yn golygu bod y plentyn yn dod yn rhan o deulu maeth sefydlog a diogel am oes.

mathau arbenigol o ofal maeth

Mae maethu tymor byr a thymor hir yn cwmpasu pob math o ofal, gan gynnwys rhai mathau mwy arbenigol sydd angen math penodol o gymeradwyaeth gan gynnwys:

Members of the Jukebox Collective Dance Group performing in Queen Street Cardiff

seibiant byr

Mae maethu tymor byr a thymor hir yn cwmpasu pob math o ofal, gan gynnwys rhai mathau mwy arbenigol sydd angen math penodol o gymeradwyaeth gan gynnwys:

Mae hyn yn rhoi rhywfaint o le i’r teulu maeth a’r plentyn anadlu. Mae gwyliau byr ar gael fel bod plant yn gallu treulio ychydig o amser oddi wrth eu teulu maeth.

Gall seibiant byr (sydd hefyd cael ei alw’n 'ofal cymorth') olygu derbyn plentyn dros nos, yn ystod y dydd neu ar benwythnosau. Mae’r rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw fel arfer ac maen nhw’n gallu bod yn ddigwyddiadau rheolaidd i gefnogi pobl ifanc a’u teuluoedd maeth.

Young child in adults arms being carried looking up the sky in city

rhiant a phlentyn

Efallai fod gennych chi lawer o wybodaeth werthfawr am fagu plant y gallwch chi ei rhannu â’r genhedlaeth nesaf. Dyna beth mae lleoliadau rhieni a phlant yn ei gynnig: helpu rhieni i feithrin y sgiliau bywyd sydd eu hangen arnyn nhw, er mwyn iddyn nhw allu gofalu am eu plant a’u hunain.

Adult and young boy blowing dandelion together in woods

gofal therapiwtig

Weithiau, mae angen gofal gwahanol ar blant sydd ag anghenion ymddygiadol neu emosiynol mwy cymhleth. Weithiau mae angen unigolion sydd â sgiliau neu brofiadau penodol, neu haen ychwanegol o gymorth gan ein tîm.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch

  • Cyngor Caerdydd yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.