sut mae'n gweithio

y broses

y broses

O’r eiliad y byddwch chi’n cysylltu â ni yma ym Maethu Cymru Caerdydd, bydd eich taith ar droed. Byddwn ni’n eich tywys drwy’r broses o fod yn ofalwr maeth gyda digon o wybodaeth a chymorth. Dyma beth allwch chi ei ddisgwyl.

Closeup of young boys legs playing hopscotch

y cam cyntaf

Mae’n dechrau gydag ymholiad cychwynnol. Cyn gynted ag y byddwch chi’n codi’r ffôn neu’n anfon e-bost aton ni, rydych chi ar y ffordd.

Adult helping boy learn to ride a bicycle

yr ymweliad cartref

Ar ôl i chi gysylltu â ni, byddwn ni’n dechrau’r broses o ddod i’ch adnabod chi drwy ymweld â’ch cartref. Os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn dechrau gyda galwad fideo. Yn ystod y cyfnod hwn, mae’n bwysig ein bod ni’n meithrin perthynas â chi. Byddwn ni eisiau dechrau dod i adnabod y bobl sydd bwysicaf i chi a darganfod ble rydych chi’n ei alw’n gartref.

Adult tying childs shoe lace

yr hyfforddiant

Yn ystod cam cyntaf eich hyfforddiant a’ch datblygiad, byddwch chi’n dysgu mwy am faethu, er mwyn i chi fod yn siŵr mai dyma’r dewis iawn i chi. Enw’r cwrs hyfforddi cyntaf hwn yw “Paratoi i Faethu”, neu “Sgiliau Maethu”. Bydd hyn yn digwydd dros ychydig ddyddiau neu gyda’r nos. Mae’r camau cynnar hyn yn ymwneud â datblygu gwybodaeth, cysylltiadau a rhwydweithiau gwerthfawr a hirdymor.

Dyma gyfle gwych i gymharu nodiadau gyda gofalwyr maeth eraill sy’n dechrau arni ar yr un pryd â chi. Mae ein hyfforddiant “Sgiliau Maethu” yn cael ei ddarparu gan un o’n teuluoedd maeth profiadol a bydd yn rhoi darlun go iawn i chi o sut beth yw bod yn ofalwr maeth.

Woman helping young girl with homework

yr asesiad

Peidiwch â phoeni, dydy hwn ddim yn brawf. Mae’n gyfle i ni ddod i’ch adnabod chi a’ch teulu.

Mae maethu yn ymdrech gan y teulu cyfan, a pho fwyaf rydyn ni’n ei wybod, y gorau y gallwn ni sicrhau bod unrhyw blentyn rydych chi’n gofalu amdano yn cyd-dynnu â’ch teulu, a’i fod yn gallu elwa o’ch sgiliau, eich gwybodaeth a’ch ffyrdd unigryw o weithio.

Gallwch chi hefyd ei ddefnyddio fel amser i sgwrsio am unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennych chi. Mae ein hasesiadau’n ystyried cryfderau a gwendidau eich teulu i gyd, ac maen nhw’n cael eu cynnal gan dîm Maethu Cymru Caerdydd.

Two young boys in playground playing together on seesaw

y panel

Bydd yr asesiad yn cael ei ystyried gan grŵp o aelodau profiadol o’r panel, sy’n gwneud argymhellion fydd yn cyd-fynd â sefyllfa eich teulu.

Mae aelodau panel Maethu Cymru Caerdydd yn cynnwys gweithwyr gofal cymdeithasol ac aelodau annibynnol. Mae pob aelod yn brofiadol ac yn wybodus. Maen nhw yno i sicrhau ein bod ni’n gwneud y peth iawn i’r bobl ifanc sydd ei angen fwyaf.

Adult and young girl holding hands

y cytundeb gofal maeth

Ar ôl i’r panel gymeradwyo eich asesiad, mae’r cytundeb gofal maeth yn nodi popeth mae bod yn ofalwr maeth yn ei olygu. Mae hyn yn cynnwys y cyfrifoldebau dyddiol rydych chi wedi ymrwymo iddyn nhw, a’r arweiniad a’r cymorth ehangach y byddwch chi yn eu cael fel rhan o’ch ymrwymiad enfawr.

Mae’r cytundeb hefyd yn cynnwys yr arbenigedd a’r gwasanaethau y byddwn ni’n eu cynnig i chi fel eich rhwydwaith cefnogi.

Woman and young girl using computer to make video call

ydych chi’n barod i gymryd y cam cyntaf?

cysylltwch

  • Cyngor Caerdydd yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.