pam maethu gyda ni?

cefnogaeth a manteision

cyllid a lwfansau

Mae bod yn ofalwr maeth gyda’ch tîm Maethu Cymru Caerdydd yn golygu y byddwch yn cael lwfansau ariannol hael a defnyddiol iawn. Mae’r cymorth hwn yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau fel y math o faethu y byddwch chi’n ei wneud, faint o blant y byddwch yn gofalu amdanyn nhw, ac am ba hyd.

Er enghraifft, ar hyn o bryd yng Nghaerdydd, mae rhai Gofalwyr Maeth yn derbyn rhwng £21,411 a £23,257 y flwyddyn ar gyfer gofalu am un plentyn maeth.

manteision eraill

Mae cymaint o fanteision i fod yn ofalwr maeth. Ochr yn ochr â’r cymorth a’r lwfansau ariannol, yng Nghaerdydd byddwch hefyd yn cael y canlynol:

  • Pecyn cynhwysfawr o gymorth, gan gynnwys grwpiau cefnogi arbenigol.
  • Ffi canfod o £500 pan fydd Gofalwr Maeth yn argymell rhywun sydd wedyn yn cael ei gymeradwyo fel Gofalwr Maeth yng Nghaerdydd.
  • Tocynnau am ddim neu am bris gostyngol i gyngherddau cyfeillgar i deuluoedd sy’n cael eu cynnal yng Nghaerdydd.
  • Mynediad am bris gostyngol i rai o brif atyniadau Caerdydd, fel Castell Caerdydd.

ymrwymiad cenedlaethol maethu cymru

Mae pob un o’n 22 Awdurdod Lleol wedi ymrwymo i’r Ymrwymiad Cenedlaethol. Pecyn o gymorth, hyfforddiant a manteision y cytunwyd arno yw hwn, sydd ar gael i bob gofalwr maeth yng Nghymru.

Byddwch chi’n elwa o’r canlynol:

Happy senior man smiling with young boy on shoulders

un tîm

Fel yr Awdurdod Lleol, ni sy’n bennaf gyfrifol am y plant yn ein gofal. Rydyn ni mewn cysylltiad â phob gweithiwr proffesiynol sy’n ymwneud â bywyd y plentyn – o weithwyr cymdeithasol i athrawon a gweithwyr gofal iechyd. Rydyn ni i gyd yn un tîm.

Byddwch chi’n rhan werthfawr o’r tîm hwn ym Maethu Cymru Caerdydd. Rydyn ni’n canolbwyntio ar gysylltiad er mwyn sicrhau bod y plant yn ein gofal a’u teuluoedd maeth yn cael y dyfodol gorau posibl, a byddwch chi’n gweld bod hynny o fudd i chi hefyd.

Woman helping young girl with homework

dysgu a datblygu

Os bydd ein gofalwyr yn dysgu ac yn datblygu fel pobl, yna mae’n amlwg y bydd y bobl yn eu gofal hefyd. Mae gofalwyr ar draws Cymru’n cael yr offer a’r hyfforddiant sydd eu hangen arnyn nhw i ddiwallu anghenion y plant sydd yn ein gofal.

I chi, mae hyn yn golygu cynllun datblygu personol i edrych ar eich taith faethu ac i’ch helpu i feithrin sgiliau trosglwyddadwy buddiol ochr yn ochr â’ch profiadau maethu unigryw. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn o ran cadw golwg ar eich cynnydd yn ogystal â chynllunio ar gyfer eich dyfodol.

Boy child walking with father holding hands eating pastry

cymorth

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Cofiwch, mae yna dîm ar gael i’ch cefnogi chi ac i’ch annog i fod y gorau y gallwch chi. Eich tîm.

Ar bob cam o’r ffordd, bydd gennych chi weithwyr cymdeithasol proffesiynol medrus a phrofiadol i’ch arwain. Byddan nhw yno i chi, i’ch teulu ac i’ch rhwydwaith cyfan.

Hefyd, bydd gennych fynediad at amrywiaeth eang o grwpiau cymorth. Yma, byddwch chi’n gallu cwrdd â gofalwyr maeth eraill. Gallwch chi siarad, gwrando, rhannu straeon a phrofiadau. Rydyn ni hefyd yn cynnig cymorth gan gymheiriaid gyda phob tîm Maethu Cymru lleol, ac mae’n gwneud byd o wahaniaeth.

Byddwch chi hefyd yn elwa o gymorth broffesiynol werthfawr, pryd bynnag y bydd ei hangen arnoch chi. Bydd hyn ar gael ddydd a nos. Rydyn ni wedi ymrwymo i weithio fel tîm. Gyda’n gilydd. Beth bynnag sydd ei angen arnoch, pryd bynnag y bydd ei angen arnoch. Byddwn ni yno.

Group of 5 children and young teenagers dancing in street

y gymuned faethu

Rydyn ni’n cadw mewn cysylltiad.

Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau a gweithgareddau rheolaidd y byddwch chi wastad yn cael eich gwahodd iddyn nhw. Fe all hyn ddod â chi’n agosach at deuluoedd maeth eraill a gallwch wneud ffrindiau oes. Profiadau newydd. Atgofion newydd.

Mae cyfoeth o wybodaeth a chyngor ar gael ar-lein hefyd, a gallwch chi gael gafael arnyn nhw ar unrhyw adeg. Dydych chi byth ar eich pen eich hun

Pan fyddwch chi’n ymuno â Maethu Cymru Caerdydd, byddwch chi hefyd yn aelod o’r Rhwydwaith Maethu (TFN) a Chymdeithas Maethu a Mabwysiadu (AFA) Cymru. Mae’r sefydliadau maethu arbenigol hyn yn cynnig cymorth annibynnol, cyngor preifat, arweiniad a chymorth ychwanegol.

Adult helping boy learn to ride a bicycle

llunio’r dyfodol

Mae pawb ar eu taith bersonol eu hunain, gyda phrofiadau unigryw sy’n siapio pwy ydyn ni heddiw.

Ym Maethu Cymru Caerdydd, y cam nesaf sydd bwysicaf. Dyna pam rydyn ni’n edrych ymlaen, ac rydych chi’n rhan enfawr o’r ffordd rydyn ni’n llunio ein dyfodol.

Mae bod yn rhan o Maethu Cymru Caerdydd yn golygu y byddwch chi wastad yn cael eich clywed er mwyn llunio’r dyfodol – yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich safbwyntiau ac rydyn ni’n gwybod y byddan nhw’n effeithio ar sut rydyn ni’n symud ymlaen. Er mwyn ein dinas ni a’r plant sy’n byw ynddi.

Woman and young girl using computer to make video call

cymryd y cam cyntaf

cysylltu â’n tîm maethu cymru lleol

  • Cyngor Caerdydd yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.