ffyrdd o maethu

eisoes yn maethu?

eisoes yn maethu?

Mae Maethu Cymru’n sefydliad nid-er-elw. Rydyn ni’n canolbwyntio ar bobl. Ein pwrpas yw cefnogi a grymuso gofalwyr maeth a chreu’r dyfodol disgleiriaf posibl ar gyfer plant lleol – dim gwneud elw.

Efallai eich bod eisoes yn maethu gyda ni. Os ydych chi’n maethu gyda’ch Awdurdod Lleol ar hyn o bryd, rydych chi eisoes yn rhan o Maethu Cymru. Rydych chi’n rhan o rwydwaith cenedlaethol o 22 o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol Cymru, pob un yn cydweithio tuag at yr un nod.

Os nad ydych yn maethu fel rhan o’ch Awdurdod Lleol, gallwch chi drosglwyddo aton ni. Mae’n hawdd! Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Adult helping young boy with homework sitting at table

sut i drosglwyddo

Mae’n syml: yn gyntaf, cysylltwch â thîm Maethu Cymru Caerdydd drwy lenwi’r ffurflen isod neu drwy ein ffonio ni.

Byddwn ni’n cael sgwrs ac yn gweld sut gallai ymuno â ni weithio i chi. Yna, os byddwch chi’n penderfynu bwrw ymlaen â’r newid, byddwn ni’n gwneud popeth y gallwn ni i’ch cefnogi chi i drosglwyddo.

Young boy and adult having fun outdoors with child over adults shoulder

pam trosglwyddo

Cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw pob plentyn sydd angen gofalwr maeth – ac yng Nghaerdydd y ni yw’r rheini. Felly, ein hangerdd ni, yn ogystal â’n pwrpas ni yw darparu’r lefel uchaf o ofal i blant lleol a’u teuluoedd maeth.

Rydyn ni’n eich helpu i fod y gorau y gallwch fod, gan wneud yn siŵr eich bod chi’n mwynhau’r holl fanteision y gall maethu eu cynnig. Mae eich twf a’ch lles chi’n bwysig i ni, a dyna pam fod cymaint o gyfleoedd i hyfforddi a datblygu yn eich rôl fel gofalwr maeth. Rydyn ni gyda chi bob cam o’r ffordd gyda chymorth, ac anogaeth hefyd. Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnig y gorau i’r plant yn ein gofal, ac i’n gofalwyr maeth.

Ydych chi eisiau ymuno â ni? Dewch i gael rhagor o wybodaeth am y manteision a’r cymorth rydyn ni’n eu cynnig.

Woman and young girl using computer to make video call

trosglwyddo heddiw

Get In Touch

  • Cyngor Caerdydd yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.