blog

chwiorydd llety â chymorth, rona a val!

chwiorydd llety â chymorth, rona a val!

Mae Rona a Val yn chwiorydd, ac maent hefyd yn Ddarparwyr Llety â Chymorth. Mae’r ddwy yn cynnig ystafell a chymorth i bobl ifanc 16-21 oed sy’n gadael gofal neu’n ddigartref.

stori rona

Mae gan Rona gefndir gofalu, ac roedd yn gweithio i Wasanaethau Oedolion Cyngor Caerdydd fel Gofalwr yn y Gymuned gyda phobl hŷn pan gafodd wybod am Lety â Chymorth. Dywed “Clywais hysbyseb ar y radio ar gyfer Llety â Chymorth a meddyliais y gallwn i wneud hynny. Mae gen i ystafell sbâr. Ro’n i’n meddwl, dwi wedi magu fy nau blentyn a dwi’n gallu cynorthwyo oedolion ifanc”.  

I Rona, mae bod yn ddarparwr Llety â Chymorth yn golygu helpu pobl ifanc nad ydynt efallai’n barod i fyw ar eu pennau eu hunain ac angen ychydig o arweiniad a chymorth. Mae Rona bellach wedi bod yn ddarparwr llety â chymorth ers cryn dipyn o flynyddoedd ac mae’n rhoi cymorth, diogelwch a gofal i’r rheiny sydd ei angen fwyaf.

Rona fydd y cyntaf i gyfaddef ei bod wedi bod trwy gyfnodau da a drwg, ond mae hi wastad wedi credu y dylai pawb gael cyfle. “Mae rhai heb gael amser da iawn cyn dod aton ni. Felly mae’n rhoi boddhad gweld y newid ynddyn nhw wrth i chi eu helpu – dyna sy’n ei wneud yn werth chweil.

“Er fy mod wedi magu fy nau blentyn, dwi’n dal i ddysgu drwy’r amser o brofiadau gwahanol dwi’n eu cael gyda’r bobl ifanc”. 

stori val

Roedd penderfyniad Val i ddod yn Ddarparwr Llety â Chymorth yn seiliedig ar sawl ffactor, ond rhywbeth a ddylanwadodd yn fawr arni oedd gwylio Rona’n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau cymaint o bobl ifanc. “Cwrddais i â’r bobl ifanc yn ei chartref a meddyliais “Galla i eu helpu”.

Pan ddechreuodd Val, roedd yn gofalu am leoliadau brys.  Nawr mae hi wedi agor ei chartref i bob math o bobl ifanc ac yn gwerthfawrogi pa mor amrywiol yw’r profiad. “Roedd yn dorcalonnus i ddechrau, yn gweld pobl ifanc heb unman i fynd ond rwyf wedyn wedi eu gweld yn symud ymlaen i bethau gwell. Mae cymaint o bethau cadarnhaol ynglŷn â chael pobl ifanc yn eich cartref, mae’n deimlad hyfryd pan fydd pethau’n mynd yn dda iddyn nhw. Mae pawb angen rhywun i’w cynorthwyo, ac nid oes gan y bobl ifanc hyn hynny bob amser, felly mae’n teimlo’n dda i allu helpu.”

Os yw darllen stori Rona a Val wedi eich ysbrydoli i ddechrau eich taith tuag at ddod yn Ddarparwr Llety â Chymorth, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych, ffoniwch 029 2087 3797 neu ewch i  Llety â chymorth (caerdydd.gov.uk). Mae darparwyr yn cael hyfforddiant llawn a thaliadau cydnabyddiaeth.

Story Time

Stories From Our Carers

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Caerdydd yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.